กองทุนหุ้นสามัญ 2%

ลำดับรหัสสมาชิกชื่อ - นามสุลจำนวนหุ้นวันที่สมัคร
111พัชรนันท์ พิมพ์ปวีณ์1011 ม.ค 63
22625อาซีย๊ะ มาหามะ511 ม.ค 63
342126แตงโม แซ่เอี้ยว112 ม.ค 63
446432นาซีลา สะราวอ314 ม.ค 63
540689ตูแวแย นิมาแต114 ม.ค 63
640772ตูวันมะ นิมาแต114 ม.ค 63
740911มารีเย๊าะ ยือแร114 ม.ค 63
854479กาญจน์วรรณ บำรุงชีพ114 ม.ค 63
934744สุวรรณา บรรทัดเที่ยง514 ม.ค 63
1054519จรัสรักษ์215 ม.ค 63
1154315สุนันทา ประสพวงศ์216 ม.ค 63
1246345กิตติพัทธ์ สันทัด119 ม.ค 63
1345851ศิริกรฌ์ สมหวัง119 ม.ค 63
1453810สาการียา เปาะซู120 ม.ค 63
1550558มะยูโซะ แมทาลง120 ม.ค 63
1654563NAN MA NYO121 ม.ค 63
1754565NAN MA THEIN121 ม.ค 63
1854569ตอเละ เปาะเยะ121 ม.ค 63
1941539แมะ กะแต121 ม.ค 63
2032659นัจญมี แมงยี121 ม.ค 63
2114049อามีเนาะ อาแวเตะ121 ม.ค 63
2254577นาม โบ ลอ122 ม.ค 63
2354438วันนา ศรีพยอม122 ม.ค 63
2454459กัสหม๊ะ เจ๊ะนุ125 ม.ค 63
2554648นัน ชู วาร์126 ม.ค 63
2646245ปามี  อ่อนแก้ว527 ม.ค 63
2754163ธิรินทร์  รันทร์สกุล127 ม.ค 63
2854498พิเชษฐ์  สิงห์สกุล128 ม.ค 63
298745รอซาลี  แวบือซา128 ม.ค 63
3046247นฤบาล  ห้วยปา128 ม.ค 63
3141879คำใบ  สายเมือง128 ม.ค 63
3254672พะเยาว์ สุขสันติดิลก128 ม.ค 63
3346248ชุติมา คงกลับ 528 ม.ค 63
3451281ชัด นกอยู่229 ม.ค 63
3553842เกศวดี พุ่มพวง229 ม.ค 63
3652578มะซูดิง อาตา1029 ม.ค 63
3740688ตูแวแย นิมาแต129 ม.ค 63
388364มรีเยาะ แวหะมะ229 ม.ค 63
3952191รจเลข สหวัฒนชัย129 ม.ค 63
4054682แผน ผาสุข129 ม.ค 63
4154683จันทร์ทิพย์ สุขสันติดิลก129 ม.ค 63
4254684อาทิตยา วรรคจันทร์ 129 ม.ค 63
4354685รุ่งนิรันดร์ ปุริเกษม130 ม.ค 63
4453539ภาวรินทร์ ครูส่ง130 ม.ค 63
4552279ปิยะพร แซ่ซู130 ม.ค 63
4653329ปัด ประโสทานัง130 ม.ค 63
4753340สำอางค์ เฟื่องกลาง130 ม.ค 63
4854692ทัศนีย์ เพ็ชรน้อย1030 ม.ค 63
4954136ขันทอง เพ็ชรน้อย1030 ม.ค 63
5054693นิมมิต สังวาลย์เงิน130 ม.ค 63
5153755ปสุตา บุญมา130 ม.ค 63
5247230มณฑา พัฒนพิโคร130 ม.ค 63
5353777กาญจณี สามัญ130 ม.ค 63
5452339มูหัมหมัดดอเลาะ ดอเลาะ130 ม.ค 63
5554655ศกุนตลา ลอดลันตา131 ม.ค 63
5654334นุกูล สอสุดใจ1031 ม.ค 63
574911อัจฉราวรรณ วิทูรจรูญศักดิ์131 ม.ค 63
5854705อรพิน ทักษิณสุข131 ม.ค 63
5954136ขันทอง เพ็ชรน้อย1031 ม.ค 63
6052339มูหัมหมัดดอเลาะ ดอเลาะ131 ม.ค 63
6145997บือเสาะ มะมิง131 ม.ค 63
6241503อนงค์ ชฎาวิภู131 ม.ค 63
6354707อับดุลเลาะ กีเต๊ะ131 ม.ค 63
6454706เอกรัฐ แก้วมณี131 ม.ค 63
6549739มูฮัมหมัด อุเซ็ง131 ม.ค 63
6641750วราภรณ์ ชฎาวิภู531 ม.ค 63
6754709อรรถพล แก้วมณี131 ม.ค 63
6850637ณภาวดี ศักดิ์ศรี131 ม.ค 63
6954715พาตีเมาะ มะลี131 ม.ค 63
7051063ลอมมือละ ดอเล๊าะ131 ม.ค 63
7154539นาสเม๊าะ มานะ131 ม.ค 63
7254414มามะสาและ อาแซ131 ม.ค 63
7354264ซีเตาะห์ โต๊ะปาแก131 ม.ค 63
7453221ไซหม๊ะ ปาเกอาลี131 ม.ค 63
7553224อับดุลรอมัน นาแว131 ม.ค 63
7651734รอพีอ๊ะ แมเราะ131 ม.ค 63
7754425วาเยาะ สามะ131 ม.ค 63
7836253อานียา แมะเตาะ131 ม.ค 63
7954704อนันต์ กุลวัฒน์131 ม.ค 63
8054724จันทร์ตรี ปิยะปัญญานนท์131 ม.ค 63
8154729วนิดา แวโกะ131 ม.ค 63
8254730สารานิง เจ๊ะเลาะ131 ม.ค 63
8354731นูชิตา อูมูดี131 ม.ค 63
8429690ปาตีเมาะ จินตรา131 ม.ค 63
8550951เจ๊ะรอเมาะ สาแม131 ม.ค 63
8651761เจ๊ะรอเมาะ สาแม131 ม.ค 63
8751843พัชรนันท์ พิมพ์ปวีณ์ 1031 ม.ค 63
8854734มาหะมะซาวาวี อาแวกาจิ131 ม.ค 63
8954735มาหะมะซาวาวี อาแวกาจิ131 ม.ค 63
9054486เจ๊ะรอฮีหม๊ะ มะแม131 ม.ค 63
9154545พาสมานี สาแมง131 ม.ค 63
9233300อุมา ซี 131 ม.ค 63
9340774ตูวันมะ นิมาแต131 ม.ค 63
9454419นาอีหม๊ะ อาตา131 ม.ค 63
9554714ยีซะ สาแมง131 ม.ค 63
9654737รอหม๊ะ มูซอ131 ม.ค 63
9754738สือนะ มามะ131 ม.ค 63
9854741KAM YIN131 ม.ค 63
9910771ฟารีดะห์ ปูลา131 ม.ค 63
10045851ศิริกรฌ์ สมหวัง131 ม.ค 63
10154764ศศิมาพร นิเลาะ131 ม.ค 63
10213054พัทรยาภรณ์ วงศ์โชคภัทรภณ131 ม.ค 63
10352691วีรชัย มะโนวัง131 ม.ค 63
10444816วีรวุฒิ ดำชุม531 ม.ค 63
10548415สังฆพงศ์ พูลสุข231 ม.ค 63
10654826CHAN BORAN131 ม.ค 63
รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น201หุ้น
MENU